IES Auga da Laxe. Campo da Feira s/n. Gondomar. Tfno.: 986 360 501 Fax.: 986 360 576. ies.augadalaxe.gondomar@edu.xunta.es
Campo da Feira s/n. Gondomar. Tfno.: 986 360 501 Fax.: 986 360 576. ies.augadalaxe.gondomar@edu.xunta.es

>ies>departamentos>tecnoloxía
 
 
  Don Xoán Carlos Pombo Vidal (xefe de departamento)
  Dona Elena Fernández Domínguez
  Don Pablo Fernández Vences

 

Materias propias do departamento

^

   

 

     

Criterios mínimos de avaliación  

^

 

 Aquí pódense consultar os criterios mínimos de avaliación para cada un dos cursos.

 

Contidos

^

 

Contidos impartidos en cada un dos cursos

 
 

Alumnos coa materia pendente

 

 

Faranse dous exames  parciais eliminatorios. Están por definir as datas ,pero problablemente será un en Xaneiro e outro en Abril, as datas definitivas serán expostas coa suficiente antelación ós alumnos implicados. Ademáis haberá un exame final en Maio, e outra proba extraordinaria en Setembro.

  • Distribúese a materia do curso en dúas partes, unha para cada parcial. No exame final de Maio, o alumno só se examinará da parte que non teña aprobada. O exáme de Setembro será de toda a materia.

  • Todo-los exames serán cualificados sobre un baremo de dez puntos, sendo cinco a cualificación mínima exisible para poder obter o aprobado na materia.

  • A cualificación media da materia pendente será unha media aritmética da nota obtida nos parciais, sempre que os dous parciais estén aprobados.

  • O profesor que lle imparte clase no curso onde esté matriculado, farálle unha observación diaria do traballo, interese e comportamento na aula.

  • Na cualificación final dun alumno terase en conta a nota de cada unha das probas realizadas para superar a materia pendente, ademáis da información que aporte o profesor que lle de a estar clase no curso onde está matriculado segundo o seguinte criterio:

  • Os exames realizados terán un peso na nota final dun 80%.

  • O 20% restante da nota aportarao a avaliación continua da materia pertencente ao curso en que esté matriculado

Ademais os alumnos poden solicitar a calquera membro do departamento de Tecnoloxía, exercicios referentes a materia da que se ten que examinar.

 Para calquera dubida, tanto referida á materia, coma as actividades de avaliación os alumnos poderanse dirixir ao xefe de Departamento ou a calquera membro do departamento.

 

Recursos

  Debuxo Electricidade Mecanismos
    
    
 
 

Ligazóns

 

 

Nesta sección ofrécense ligazóns a páxinas web de interese relacionadas coa tecnoloxía, e tamén pódense descargar algúns dos programas que utilizamos na aula de informática como complemento ós contidos teóricos.

     
 

Proxectos

 Proxectos de 3º de ESO. 2006-2007
Galería de imaxes dos inventos de 2º de ESO (e das inventoras e inventores)
 Galería de imaxes dos inventos de 3º de ESO (e das inventoras e inventores)

 Vídeo dun dos proxectos (6 MB)